Προκαταβολές δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω ανωτέρας βίας, μια προκαταβολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να την πραγματοποίηση μιας νέας κράτησης εφόσον η ακύρωση γίνει τουλάχιστον 21 μέρες προ της προγραμματισμένης άφιξης.